Pozvánka na XXII. zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

                                               V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

23.  septembra  2022  (piatok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej  komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.02022                
 7. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (3. rozpočtové opatrenie)
 8. Strategické dokumenty mesta Košice v sociálnej oblasti  
 9. Informovanie o priebehu projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice - Sever
 10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 11. Interpelácie a dopyty poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                   Ing. František Ténai, MBA  v. r.

                                                                                                        starosta