Pozvánka na XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

   V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

10.  januára  2018  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Schválenie programu rokovania

4.      Zánik poslaneckého mandátu, vyhlásenie nastúpenia náhradníka a zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ MČ Košice - Sever

5.      Záver                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Marián Gaj  v. r.

starosta