Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

24.  júna  2022  (piatok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej  komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 5. Správa kontrolóra MČ o kontrolnej činnosti  od 01.04.2022
 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 2. polrok 2022
 7. Informácia zo zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
 8. Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2021
 9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022

(2. rozpočtové opatrenie)

 1. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
 2. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
 3. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na ďalšie obdobie
 4. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné obdobie 2022 - 2026
 6. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 7. Interpelácie a dopyty poslancov
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                   Ing. František Ténai, MBA  v. r.

                                                                                                       starosta