Pozvánka na XVII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

      V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

28. februára 2022 (pondelok) o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z XVI. zasadnutia MR
  5. Informácie o XIX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  6. Rôzne
  7. Záver                                                                                               

         

                                                                                                            

                                                                                                    Ing. František Ténai, MBA v. r.         

                                                                                                                       starosta