Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 19.6.2024

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční

dňa 19. júna 2024 (streda) o 16.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Návrh záverečného účtu za rok 2023

5. Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na roky 2024 (1. rozpočtové opatrenie)

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sever

8. Informácia o stave projektov financovaných z externých zdrojov

9. Informácia o stavebných aktivitách v mestskej časti Košice-Sever

10. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

11. Správa o činnosti starostu mestskej časti Košice-Sever za obdobie od 01.03.2024 do 31.05.2024

12. Interpelácie poslancov

13. Rôzne

14. Záver

 

 

                                                                                                                              Ing. František Ténai, MBA

                                                                                                                                               starosta

                                                                                                                                                             

Prílohy: