Pozvánka na VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

 

 

Košice, 12. februára 2020

Číslo záznamu: 2020/001343                                                                                       

Číslo spisu: 2020/00371/PRA

 

P O Z V Á N K A

 

                                                                            V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

24.  februára  2020  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace január a február 2020
 7. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever na rok 2019  ( rozpočtové opatrenie a 8. rozpočtové opatrenie)
 8. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022
 9. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever
 10. Zmeny v komisiách Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
 11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 12. Interpelácie a dopyty poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver                                                                                                                                              

                                                                                                          Ing. František Ténai, MBA  v. r.  

                                                                                                                          starosta