Pozvánka na VII. zasadnutie Miestnej rady MZ MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

24. februára 2020 (pondelok) o 14.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z VI. zasadnutia MR
  5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022
  6. Informácia o VIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  7. Rôzne
  8. Záver                                                                                              

       

                                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                    Ing. František Ténai, MBA v. r.       

                                                                                                                     starosta

 

 

Prílohy: