Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

10.  decembra  2018  (pondelok)  o  16. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

    Slávnostná časť

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
  3. Zloženie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sever 
  4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
  5. Príhovor starostu Mestskej časti Košice - Sever 

Pracovná časť

   6.Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
   7.Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
   8.Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
   9.Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
   10.Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov
   11.Určenie platu starostu Mestskej časti Košice - Sever
   12.Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie 1. polroka 2019
   13.Rôzne
   14.Záver

  

 

 

Marián Gaj  v. r.

starosta

 

Materiály nájdete tu!