Pozvánka na Komisiu sociálnu

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

V Košiciach, dňa 26.11.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                                                                                                                               03.12.2019 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch Kultúrno – spoločenského centra

 Obrancov mieru 2, 040 01 Košice  

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia o činnosti a aktivitách Kultúrno – spoločenského centra
  5. Informácia o realizovaných aktivitách a Návrh plánu činnosti Komisie sociálnej na rok 2020  
  6. Rôzne
  7. Záver

                              

                                              

           

 

                                                                                        Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                      predseda Komisie sociálnej