Pozvánka na IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 17.6.2024

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční

dňa 17. júna 2024 (pondelok) o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

 

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení zo VII. zasadnutia MR
  5. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Sever za rok 2023
  6. Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2024 (1. rozpočtové opatrenie)
  7. Informácie o príprave X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever
  8. Rôzne
  9. Záver                                                                                               

      

                          

                                                                                                                                     Ing. František Ténai, MBA

                                                                                                                                                  starosta

 

Prílohy: