Pozvánka na IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Sever

P O Z V Á N K A

 

                                                                                         V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

IX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

22.  mája  2020  (piatok)  o  15. 00  hod.        

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace marec až máj 2020
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na 2. polrok 2020
 8. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2019
 9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (1. rozpočtové opatrenie)
 10. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever
 11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 12. Interpelácie a dopyty poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                     Ing. František Ténai, MBA v. r.

                                                                                                                                        starosta

 

 

 

Materiály ku IX. zasadnutiu Miestneho zastupiteľstva MZ MČ Košice - Sever nájdete TU.