Pozvánka na III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

III.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

29.  apríla  2019  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2018
 5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 6. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 7. Prehodnotenie plnenia uznesení MZ MČ Košice – Sever prijatých počas volebného obdobia 2010-2014 a 2014-2018
 8. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac február 2019 až mesiac apríl 2019
 9. Informácia o súdnom spore s poslancami MZ MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 – 2014 a návrh na uzavretie mimosúdnych dohôd
 10. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019  
 11. Voľba členov komisií MZ MČ Košice – Sever z radov neposlancov
 12. Informácia o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavby na ul. Gerlachovská 10, Košice
 13. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice - Sever
 14. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 15. Interpelácie a dopyty poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                          Ing. František Ténai  v. r.
                                                                                                                                                                                                                                            starosta

 

MATERIÁLY NÁJDETE TU!