Pozvánka na III. zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 3. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

                                 

13.06.2019 (štvrtok) o 14.30hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia Komisie kultúry
  4. Uskutočnené kultúrne a športové aktivity od posledného zasadnutia Komisie kultúry od

          dňa 24.04.2019

  1. Plánované aktivity na rok 2019 v najbližších mesiacoch
  2. Rôzne
  3. Záver.

 

 

 

S pozdravom

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie