Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.4.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

 

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných

2. Schválenie programu rokovania

3. Modernizácia železničnej trate v úseku Kysak – Košice – stanovisko k PD

4. Podpora skrášľovania a revitalizácie predzáhradok bytových domov na území MČ Košice – Sever – informácia

5. Rôzne

6. Záver

 

                          

 

 

                                                                                            Mgr. Art. Martin Pavlov, Dis.

                                                                                                  predseda komisie