Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 12.3.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývame na 7. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

12.03.2024 (utorok) o 16.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

 

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných

2. Schválenie programu rokovania

3. Námestie Jána Mathého – Architektonická súťaž

4. Supermarket FRESH, Kustrova ul. – žiadosť o vyjadrenie pre stavebné konanie

5. Obrancov mieru projekt dopravného značenia ulíc Obrancov mieru a Tolstého – informácia zo stretnutia s občanmi

5.1 Návrh Programového rozpočtu na roky 2024 - 2026

6. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

7. Rôzne

8. Záver

 

                          

 

 

                                                                                            Mgr. Art. Martin Pavlov, Dis.

                                                                                                  predseda komisie

 

 

 

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2024-2026