Pozvánka na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.3.2024

Komisia sociálna 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývame na 6. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

11.03.2024 /pondelok/ o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných

2. Schválenie programu rokovania

3. Informovanie o činnosti organizácie INKLUB Ťahanovské riadky 23, Košice a o možnosti spolupráce pri tvorbe detských inkluzívnych ihrísk

4. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2024 – 2026, Program 6 Sociálne služby

5. Informácia o grante: Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice - Sever

6. Rôzne

7. Záver

 

                          

 

 

                                                                                            Ing. Vladimír Puškár

                                                                                       predseda Komisie sociálnej

 

 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2024-2026