Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 09.11.2023

Komisia rozvoja a životného prostredia

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho

 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa

 

13.11.2023 (pondelok) o 16.30 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia komisie a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu
  3. Predstavenie  - Návrh Pamätníka Slobody  
  4. Rozpočtové opatrenie 2023 - informácia
  5. Žiadosť o vyjadrenie k PD - sadové úpravy Parky Komenského
  6. Žiadosť o stanovisko k PD pre územné rozhodnutie – WatsoNova – polyfunkčný súbor
  7. Informácia o riešení parkovania na území MČ  
  8. Rôzne
  9. Záver

 

                          

 

 

                                                                                            Mgr. Art. Martin Pavlov,Dis.

                                                                                                             predseda komisie