Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

21. apríla 2022 (štvrtok) o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Kultúrne a športové akcie za predchádzajúce obdobie
  4. Plánované akcie na kalendárny rok 2022
  5. Dni mestskej časti 2022- priebeh programu.
  6. Rôzne
  7. Záver.

 

S pozdravom

                                                                                                    

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie