Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

             Pozývam Vás na 1. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

20.02.2019  /streda/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

 

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021

4. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever:

          - Žiadosť o zmenu uznesenia vo veci výstavby parkoviska na Vysokoškolskej ulici

          - Žiadosť o stanovisko k Fresh Kustrova ul. Územné konanie

          - Žiadosť o stanovisko k BD Hŕbová územné konanie    

5. Žiadosti  - doplnenie členov-neposlancov do Komisie rozvoja

6. Rôzne

7. Záver

 

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie