Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 1. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

                                 

11.02.2019 o 15,00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu rokovania.
  3. Plánované aktivity na rok 2019.
  4. Informácia o záujemcoch členstva Komisie kultúry v rade neposlancov.
  5. Návrh programového rozpočtu na rok 2019 - 2021( program 4).
  6. Rôzne.
  7. Záver.

 

 

 

 

S pozdravom

                                                                                                      

 

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v.r.

                                                                                                                   predseda komisie