Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov

 

 

Názov zákazky:

„Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“

(služby uvedené v prílohe č.1 zákona)