Pokračujeme v predstavovaní Tretieho sektora v našej mestskej časti

Na základe priaznivých ohlasov z vašej strany, vám budeme aj v tomto roku prinášať, pravidelne každý mesiac, informácie o mimovládnych organizáciách, ktoré pôsobia v našej mestskej časti. Hlavným spojivkom týchto organizácií je to, že neboli založené, alebo zriadené za účelom podnikania, preto dostali aj spoločné pomenovanie neziskové organizácie.

Tentoraz vám predstavíme:

Občianske združenie Človek medzi ľuďmi a jeho stredisko

„Centrum zdravia a osobného rozvoja“.

Riaditeľka OZ a Centra:     PhDr. Ivana Labajová

Adresa OZ a Centra:           Letná č. 47/prízemie, 040 01 Košice

Kontakt:

Mobil:  0948 915 519             e-mail: ivankalabajova@gmail.com

Občianske združenie (ďalej len „OZ“) Človek medzi ľuďmi vzniklo začiatkom roka 2010. Jeho hlavným cieľom je práca s ľuďmi za účelom pomoci a podpory žiť čo najzdravší život po stránke psychickej, duševnej, duchovnej aj fyzickej. OZ pripravuje a realizuje mnohé aktivity. Centrum zdravia a osobného rozvoja (ďalej len „Centrum“), ktoré sídli na Letnej ulici č. 47, v Košiciach, otvorila 1. septembra 2017 riaditeľka OZ PhDr. Ivana Labajová.

K pravidelným denným činnostiam Centra patrí:

  • Hravé učenie sociálnych a školských zručností v spolupráci s detskou psychologičkou
  • Intuitívne hry pre deti aj dospelých s lektorkou intuitívnej pedagogiky
  • Klubové stretnutia rodín v doobedňajších hodinách
  • Príprava pre tehotné - na pôrod, materstvo a rodičovstvo

Starostlivosť o rodiny s deťmi je orientovaná na deti so zdravotnými problémami, s poruchami učenia a správania, s narušenou koncentráciou, ADHD, ADD, špecifickými poruchami pri písaní, čítaní, počítaní, vnímaní počutého, tiež s pervazívnymi vývinovými poruchami, aspergerovým syndrómom v každom veku a stupni vzdelávania. Starostlivosť o deti je realizovaná hravou formou (intuitívne hry, hravé učenie a získavanie sociálnych a školských zručností). Pravidelná starostlivosť patrí aj budúcim rodičom v očakávaní nového dieťatka do rodiny. Pre budúce mamičky organizujeme prípravu v tehotenstve na pôrod, na materstvo a rodičovstvo, spolu s partnerom. Starostlivosť je určená aj pre obdobie po pôrode so záujmom o správny psychický a fyzický stav mamičky a správny vývin dieťatka. Aktivity sa realizujú formou prednášok, kurzov, ukážkových cvičení a workshopov. Súčasťou aktivít sú rôzne prednášky, stretnutia, kurzy, ktoré prebiehajú v menej pravidelných časových intervaloch. Orientujú sa na rozvoj psychického, duševného a duchovného priestoru človeka (jogové semináre, ajurvedské kurzy, montessori vzdelávanie, psychologické prednášky na rôzne témy, intuitívna kresba, tvorivá práca s rôznymi materiálmi). Charitatívna pomoc OZ je určená rodinám a jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi. Súčasťou charitatívnej pomoci je základné sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca, poradenstvo v domácom, prirodzenom prostredí, psychosociálna podpora a materiálna pomoc.

V rámci činnosti OZ úzko spolupracuje s Mestskou časťou Košice – Sever, prevažne s odd. sociálnych vecí, s ďalšími verejno-správnymi inštitúciami, s mimovládnymi organizáciami, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami,  odborníkmi z oblasti pedagogiky, psychológie, medicíny, špecializovaného sociálneho poradenstva a práva.

Bližšie informácie a bohatú fotodokumentáciu nájdete tu

https://clovekmedziludmi.webnode.sk/pravidelne-cvicenia/