Oznámenie začatí konania o zmene stavby verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene stavby: "Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste, I. etapa", v skladbe stavebného objektu SO 01 Komunikácia, SO 02 Oporný múr, SO 03 Odvodnenie" , na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 28.08.2023

Zvesené: 12.09.2023