Oznámenie - Územný plán mesta Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice".  Do správy je možné nahliadnuť  na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, kacelária  č.208 na II.poschodí, v čase stránkových hodín do 17.06.2018. Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" je zverejnená na internetovej stránke MŽP SR  spolu so správou : http://www.enviroportal.sk/

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice.

Vyvesené: 28.05.2018

Zvesené: 18.06.2018