Oznámenie -Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020

Mesto Košice oznamuje verejnosti začatie prerokovania návrhu "Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020" a to

1. Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN HSA Košice zaD č.17/2020 s verejnosťou (č.listu MK/C/2020/00253) a listu MK/C/2020/00253-16

2. Výkres "Informatívna situácia riešených lokalít" predmetných zmien a doplnkov

 

Vyvesené: 18.11.2020

Zvesené: 18.12.2020