Oznámenie - trhovisko pri OC Mier

O Z N Á M E N I E

         Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom MČ Mariánom Gajom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever a § 8 ods. 5 Prílohy č.1 a bodu 1 Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015  a  podľa § 26 zák.

č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní,  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov  zverejňuje

 

rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever

 

o skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier,

na Námestí Jána Mathého v Košiciach

od 15. marca 2017 s pokračovaním do 15. novembra 2017.

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Marián Gaj, v.r.
                                                                                                                                                                                               starosta

 

                                                                                                                                                                                                

Vyvesené dňa: 27.02.2017

Zvesené dňa:   14.03.2017