Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

06.12.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                              Martina Smolková,  nar. 10.01.2000                                                  

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 06.12.2018

Zvesené: 21.12.2018