Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.11.2022 trvalý pobyt občanovi: MVDr. Nikola Marečáková, nar. 30.07.1993

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 16.11.2022

Zvesené: 01.12.2022