Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.09.2021 trvalý pobyt občanovi: Daniela Špiláková, nar. 04.02.2002.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 10.09.2021

Zvesené: 27.09.2021