Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.09.2021 trvalý pobyt občanovi: Mgr. Annamária Pietová, nar. 06.12.1982.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 09.09.2021

Zvesené: 24.09.2021