Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 07.05.2020 trvalý pobyt občanovi: Lucia Borisová, nar. 27.01.1987. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 07.05.2020

Zvesené: 22.05.2020