Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 11.03.2020 trvalý pobyt občanovi: Ing. Peter Czima, nar. 21.11.1951. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 11.03.2020

Zvesené: 26.03.2020