Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 06.09.2019 trvalý pobyt občanovi: Róbert Görcsös, nar. 07.12.1977. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 06.09.2019

Zvesené: 21.09.2019