Oznámenie o zrušení termínu dražby

V zmysle ustanovenia § 140 a nasl.  zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov oznamujeme zrušenie termínu dražby nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 10012, k.ú.: Severné mesto, obec: Košice - Sever, okres Košice I, ktorá sa mala konať v sídle exekútorského úradu Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, a to dňa 30.11.2021 o 10:30 hod.

Dražba bola vyhlásená Dražobnou vyhláškou zo dňa 27.09.2021 a dražobná vyhláška bola zverejnená dňa 29.09.2021 v Obchodnom vestníku č. 187/2021. 

Vyvesené: 23.11.2021

Zvesené: 30.11.2021