Oznámenie o zámere Mestskej časti Košice-Sever prenajať nehnuteľný majetok

                                                           Oznámenie

o zámere Mestskej časti Košice – Sever prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Mestskej časti Košice – Sever a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
 
V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sever schválilo uznesením č. 155/2016, bod 2,
písm. a) spôsob prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti prenájmom z dôvodu
osobitného zreteľa.
 
Prenajímateľ: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice
 
1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:
a) budova, súpisné číslo 866 stojaca na pozemku, parc. C KN č. 7265,
b) pozemky:
     1. parc. C KN č. 7264 – ostatné plochy o výmere 2829 m2
     2. parc. C KN č. 7265 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2,
 
evidované v katastrálnom území Severné mesto na liste vlastníctva č. 14956 na meno
prenajímateľa. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ul. Gerlachovská 10 v Košiciach.
 
2. Účel: zdravotné účely, sociálne účely a výchovno-vzdelávacie účely.
 
3. Cena nájmu za predmet nájmu a rok: minimálne 10880,00 EUR
 
4. Doba nájmu: dlhodobý nájom
 
5. Ďalšie podmienky: investícia do rekonštrukcie na vlastné náklady
 
6. Písomnú cenovú ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v lehote do 31.03.2017
v čase do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť na adresu
Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice s vyznačením
„Neotvárať: zámer prenájmu nehnuteľnosti“.
 
Bližšie informácie poskytne odd. právnych a organizačných činností, č.t. 0907 291 911.
 
Košice 18.01.2017
Publikoval: organizačno právne odd.
                     MÚ MČ Košice – Sever
 
                                                                                                                               
Zverejnené: 18.01.2017
Zvesené: