Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania MK/2021/08088-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie zmeny územného konania stavby "Rezidencia Albelli, Alvinczyho a Bellova ul. Košice", k.ú. Severné Mesto.

Vyvesené: 31.03.2021

Zvesené: 15.04.2021