Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chatová lokalita Suchodolinská", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 11.05.2022

Zvesené: 26.05.2022