Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 7, 2. poschodie, Študentská 8, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 10.11.2022

Zvesené: 25.11.2022