Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu s názvom: "Rekonštrukcia spojená so zmenou účelu z nebytového priestoru na byt, Hlinkova 21, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 05.08.2022

Zvesené: 22.08.2022