Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obnova bytového domu Národná trieda 70, 72, 74, Košice"  na pozemkoch parc. čísla 5477, 5478, 5479 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 10.07.2019

Zvesené: 25.07.2019