Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a mierstne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom                 "Terasový rodinný dom, Suchodolinská ulica, Košice".

Vyvesené: 27.07.2022

Zvesené: 11.08.2022