Oznámenie o začatí stavebného konania OU-KE-OSZP3-2023/005729-003

„Obytný komplex URBAN JUNGLE PARK, Slovenská ul., Košice“ – vodné stavby SO 301 Stavebná úprava vodovodu na Slovenskej ulici, SO 302 Vodovod, SO 401 Splašková kanalizácia, SO 402 Dažďová kanalizácia - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Vyvesené: 19.01.2023

Zvesené: 03.02.2023

Prílohy: