Oznámenie o začatí stavebného konania č. 246/2018-001-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej siete" na pozemkoch v kat. úz. Kostoľany nad Hornádom a kat. úz. Čermeľ a zároveň upúšťa od miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním.

Vyvesené: 16.05.2018

Zvesené: 31.05.2018