Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice,  ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústeho pojednávania na stavbu "Záhradná chata", par.č. 353/26, k.ú. Čermeľ.

Vyvesené: 18.02.2021

Zvesené: 05.03.2021