Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice pracovisko Košice-Staré Mesto oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariaďuje ústne pojednávanie vo veci : Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: "Stavba na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej lokalite Čermeľské prielohy v Košiciach"  na deň:  

                                           19.5.2016 o 9,00 hod

so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisko Košice-Staré Mesto.