Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-Mesto

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že bolo začaté správne konanie vo veci schválenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-Mesto".  Do dokumentácie je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie počas úradných hodín. Oznámenie zámeru a dokumentácia sú prístupné aj na webovom sídle okresného úradu  http://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke&subor%=373558.  

Toto oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu sa v súlade s §54 ods.20 zákona doručuje  verejnou vyhláškou.

Vyvesené: 23.06.2020

Zvesené: 23.07.2020