Oznámenie o začatí konia o predĺžení platnosti stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne úríslušný stavebný úrad I. stupňa,  vydal Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu s názvom " Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 6954/768 v k.ú. Severné Mesto.

Vyvesené: 13.04.2021

Zvesené: 28.04.2021