Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby na účely: "Ateliér, Hlinkova 9, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  

Vyvesené: 08.10.2019

Zvesené: 23.10.2019