Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby: "Byt, Hlinkova 38, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto. K predloženému návrhu zmeny zároveň nariaďuje ústne pojednávanie.

Vyvesené: 23.07.2020

Zvesené: 07.08.2020