Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pacovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na stavbu "Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice".

Vyvesené: 11.04.2023

Zvesené: 26.04.2023